Keresés ebben a blogban

2014. január 15., szerda

Közéleti költészet vs Weöres Sándor

Írta: InkabringaÁltalánosan elfogadott, kanonizált megállapítás, hogy Weöres Sándort nem foglalkoztatta különösképpen a mindenkori nagy magyar rögvaló közélet.

Ezzel egyet is lehet érteni, mert a verseiben nyomát sem találni a napi politikai-hatalmi kuruzslásra való hajlamnak. Füle botját sem rezdítette párthatározatokra, törvényhozói anomáliákra, hatalmi diskurzusokra, ideológiai hovatartozásokra.

Mindezen távolságtartás ellenére - ami nemcsak a politikától, hanem úgy általában a közben való nyüzsgéstől is egyre inkább távol tartotta – a felkent értők által sem vitatott tény, hogy a költészetében nagyon is határozottan állást foglalt kora viszonyairól.

Nem középiskolás fokon és nem napi szinten.
Mint egy növény, a hatalmas fenyvesek árnyékában is megtalálta a vegetáció optimális lehetőségét, mint egy állat érzett rá a vadon veszélyeire és esélyeire, és mint egy ember, képes volt minderről gondolkodni.

Már amennyiben a gondolkodás alatt nem a szabott ideológiák, uralkodó paradigmák és kultúrdivatok hibátlan visszaböfögését értjük, hanem mindezek ismeretében az esszenciális megértésre való törekvést.
Éteri empátia.

Weöres közéleti költészete erre az esszenciára irányult. Verseiben, drámáiban (Octopus, avagy Szent György és a sárkány históriája; A kétfejű fenevad) a felülről szemlélődő, távlatokban látó, nem csak a napi dagonyát mustráló gondolkodó néz szembe történelemmel, politikával, hatalommal.
Azt, hogy az élet sokkal bonyolultabb, sokkal ellentmondásosabb, mint ahogy mindennapjainkban érzékeljük. Annyi sárkánnyal kell a ma élő embernek és a ma élő fiatalnak megvívni, erre vonatkozik tulajdonképpen a darab. Megoldást nem ad, csak az ellentmondásokat, az ellentéteket, a kérdéseket veti fel. A megoldást a saját életének megfelelően mindenkinek saját magának kell megtalálni.” – nyilatkozta a Szent György és a sárkány című darabja kapcsán.

A második világháború tomboló poklában írta meg a Teljesség felé című kötetét. A könyvet Hamvas Bélának ajánlotta.
Hamvas Béla
A gyilkolás és gyűlölködés mámorában Weöres magába zárkózott és ott harmóniára talált.
Ahogy könyve elöljárójában írja:
"Az itt következők nem újak, és nem régiek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit viseli, de lényegük nem-keletkezett és nem-múló."
A Teljesség felé kötet második részében (A kard) számos máig és örökké érvényben levő megállapítást tesz a közösségben fortyogás ostoba csapdáiról:
„… a balsikerek okozta keserűséget és csalódást egyszerűbb és kényelmesebb egy-egy általános indulatrohammal levezetni, mint önmagunkat ellenőrizni. (…) Gyakran kérdezd meg önmagadtól: „Van-e olyan közösség, vagy egyén, akit kéjjel bántanék?” S ha van: kutasd ki bántási hajlamod okát; észre fogod venni, hogy az igazi ok sosem az illetőben van, még ha talán csakugyan kellemetlenkedett is neked, hanem önmagadban, teljesületlen vágyaidban. Bosszúállással, vagy tétlen gyűlölködéssel semmit sem javítasz, viszont saját lelkületedet megmérgezed vele.

A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélőképességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát.

Korunk találmánya a kötelező lelkesedés, a hatóságilag intézményesített forradalom és az elnyomók lázadása az elnyomottak ellen.
A mai uralmi rendszereket az jellemzi, hogy hazugságaikat nem is akarják feltétlenül elhitetni, csak feltétlenül elfogadtatni.

A tehetetlen meghunyászkodást polgári kötelességnek nevezik, a tömeggel együtt-üvöltést bátorságnak, az érzelgősséget költői lelkületnek, a dióhéjak csörgését haladó-szellemnek, a kapzsi, szűkhomlokú élelmességet észnek, a csoportos unatkozást szórakozásnak, a mirigyek játékát élvezetnek.
A 20. század legvészterhesebb idejében írta e sorokat, de a mai pocsolyában dagonyázóan békés időknek is aktuális üzenetet hordoznak.

Weöres finom vállrándítással fordít hátat a magyar költői hagyományoknak. A közéleti költészet, a haza oltárára tett babérkoszorúk övezik a történelmünket. Balassitól Petri Györgyig és még azon is túl.

Jellemzően két vonulat él egymás mellett és időnként harcol egymás ellen. Az egyik költői hagyomány a hazáért halni is kész. Elfúló hévvel szereti és védi a szülőföldjét hegy-völgyét bejárva.
A másik poétahagyomány öklöt rázva, dúlt ábrázattal ostorozza, szapulja a nép, az isten adta nép lusta tokosságát, gyalázatos tohonyaságát, a mohos malomaljában heverésző szellemi lustálkodását és az ezt kihasználó agyafúrt urak mohóságát.

Mindkét költői hagyomány közös jegye az indulat, a hév, a lendületből helyben ugrás csodálatos magasztossága.

Erre az évszázados vonulatra már csak rá kell ülnie egy ravaszul számító politikusnak, az épp aktuális áramlatok szerinti hazaféltő, avagy hazatépő poéta irányt kiválasztva.

Ezért nem lesz Weöres sosem jó közéleti közforralásra, mert bármilyen ideológiai és eszmei vértbe bújva közelítenek is hozzá, mindenképp kritikába ütköznek benne.

Huszadik század vége: az idősebb
Fáradtan nyalogatja sérülését
Mit háború és diktatúra ejtett,
S az ifjabb tombol emléktelenül.

Korszak-váltás. Tagolt beszéd helyett
Néhány tucat indulatszó elég,
Míg füst-gatyában és már ismerősen
S lomhán megérkezik az ismeretlen.
(Századvég)

Weöres közéletisége nem az aktuálisan fennálló rend bírálatában, nem az eszmeáramlatok csatamezején nyilvánul meg.
Ehhez a közéleti poétasághoz csak egyféle módon juthatunk közel: ha hajlandók vagyunk az állandó mérlegelésre, gondolkodásra, elfogulatlan világlátásra.

Hogy hajlandóak vagyunk-e? Weöres nem jár a naivitás fellegeiben.
A hangorkán, az indulatokkal sáfárkodás minden korban uralomra tör. Többnyire sikerrel.
Üvöltenek, hogy ne is élhess, éjjel-nappal dühöngenek, mind büszke, sértődő, fölényes, mind a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek.” (Scherzo)

Akárhogy is nézem, földre rogyasztó mennyiségű költemény született már a magyar közéleti viszonyok megéneklésére büszkén zengő, avagy sírós dühtől elcsukló hangon.

A legnagyobb verseket és költőket lehetne sorolni. Döbbenetes nagyságú lírai mondatok ezek.
Nekem mégis egyre inkább úgy tűnik, hogy a magyar közéleti költészet kulcsművét Weöres Sándor írta meg.
Már a címe jelzi, irónia és mély életlátás van benne. 

Az óda az egyik legmagasztosabb költői forma. Számtalan hazáért búsuló, hazát rajongó vers kelyhét is adta már.

Weöres Sándor ódájának címzettje méltatlanul meg nem énekelt masszív alapja a mindenkori közéletiség szemléleti horizontjának.
Senki nem ismer magára, de mindenki ráismer a másikra.

Óda a kispolgárhoz

Mikor a pásztornak, szántóvetőnek
gyökere már nincs
a fenol és a töf-töf korában,
egyetlen akinek gyökere van már,
te folyton gúnyolt,
aki sose én, mindig csak a másik:
gúnyoljalak én is? Inkább
néked dalolnék, egyetlen fülnek,
de hogy is jut hozzád dicséretem?
hiszen a szomszéd lakásra mutatsz:
a szoros bestia ott szorong;
s ha visszaküldöd a feladónak,
én elfogadom,
de hát tükörbe daloljak?

Nem gúnnyal, áldozatos
lélekkel szólok hozzád,
egyetlen eleven emberi valóság
korunkban új nemes-osztály!
címered autó, zászlód miki-egér,
jelszód szerezni ami még nincs,
kardod fényes könyököd,
taposó talpad;
hajdani lovagok utóda te,
aki akarsz, aki hódítsz,
ha tágas léttel szemközt nem lehet,
szűk lehetőség kanyarjain át.

Megvallom, már gyerekkoromban
vonzottál: akarásod, erőd
az eszközök és tárgyak sürüjében.

Inkább, mint kutyabőrös
aluszékony pereputtyom,
vagy a lomha tempós
munkájú parasztok:
ámulatomra te voltál,
átszöktem Kefetéékhez, Szabikékhoz,
Varvácshoz és Kogához:
sose tétlenkedsz, folyton csavarsz valamit,
nem nézed a holdat, vagy ha mégis,
érzelmes gramofon-lemez mellett;
haj de színes vagy! Csupa pumpa, motor
körülötted, és bohém kedélyed
az ellenlábas nemre vadító,
ha kirúgsz a hámból, szakadjon a húr,
de jószívű vagy, mint senki más,
csak ha megsértik önérzeted,
hű, micsoda rossz! nincs még egy ilyen
csodálatos ember a világon!

Feltalálsz mint Faust,
hódítsz mint Casanova,
és te vagy Byron is, alanyi költő,
csupa ábránd, zabolátlan képzelet,
dallal, mókával, nekibusulással
ontod önmagad nagyszerüségét!

Te vagy a lírai lélek;
a hivatásos poétákban
nyoma sincs költőiségnek.
Jártam Ungarettinél,
Babitsnál, Eliotnál:
hűvös, tiszta szeretet fogadott,
cifrátlan, unalmas.

De mindeniknél a házmester
motort berregetett,
két-három felesége volt,
öt-tíz szeretője,
rengeteg adóssága,
s este részegre itta magát
és sírt, mert senkije,
semmije a kerek érzéketlen
végtelenségben!

Hódolok előtted. Nem gúnyollak: irigyellek.
S mert irigységem alád-rendel:
belőled és jelenedből
bár szűkösen, részesülök én is.
Te: én vagyok; de hol a másik, a harmadik?
Hajdan Göcsej, a bugris vidék,
mindenhol a szomszéd falutól kezdődött.
Ha veled beszélni akarok,
csak magamhoz fordulhatok,
sokmillió lángeszű egyéniség közt
egyetlen kispolgár a világon.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése